مجمع اللّغه

نرم افزار “مجمع اللّغه” لغتنامه جامع مخصوص موبایل است که برای اولین بار در جهان اسلام و عرب تولید شده و از یازده کتاب مرجع  لغت فارسی وعربی بسیار معتبر تشکیل شده که قابل اجرا در اکثر گوشیهای تلفن همراه  می باشد.

مجمع اللغه

این نرم افزار به غیر از لسان العرب به صورت یک لغتنامه واحد است که متن تمامی کتب برای استفاده آسانتر ذیل لغات آورده شده اند .

 

دانلود مجمع اللّغه رایگان

۱- لسان العرب (ابن منظور) ۱۵ جلد

۲- العین (خلیل) ۸ جلد

۳- مجمع البحرین (الشیخ فخر الدین الطریحی النجفی) ۶ جلد

۴- قاموس قرآن فارسی (سید علی اکبر قرشی ) ۳ جلد

۵- مفردات قرآن (راغب اصفهانی) ۲ جلد

۶- مقائیس اللغه (احمد بن فارس) ۶ جلد

۷- النهایه ( ابن اثیر) ۴ جلد

۸- مصباح المنیر (الفیومی) ۱ جلد

۹- تهذیب اللغه (ازهری) ۱۵ جلد

۱۰- الصحاح فی اللغه (جوهری) ۲ جلد

۱۱- معجم الوسیط (۸ تن از اساتید مصری) ۱ جلد